INNTAKSREGLEMENT

Jfr. Friskolelov § 3-1 Inntak av elever

Skolen er godkjent som en skole for nokså ressurskrevende elever (jfr. friskolelovens § 2.1.a, og 2.1.f). «Skolen skal derfor sørge for dokumentasjon av diagnosen og /eller ei vurdering av søkeren sitt behov for et tilrettelagt opplæringstilbud. En kompetent instans utenfor skolen skal gi denne dokumentasjonen.» (jfr. forskrift til friskoleloven § 9.2).

Skolen har som primært formål å gi mennesker med rusbakgrunn mulighet for tilbakeføring til samfunnet ved å gi dem mulighet til å ta en yrkesfaglig utdanning, eventuelt studiekompetanse.

Skolen kan også etter dokumentasjon fra kompetent instans, ta inn elever med andre utfordringer som f.eks. lese- og skrivevansker, ADHD, ADD, konsentrasjonsvansker, angstproblematikk eller andre utfordringer.

Skolen har hele landet som inntaksområde.

Elever med ungdomsrett har fortrinnsrett med søknadsfrist 1. mars.

Etter 1. mars har skolen løpende inntak.

Inntaksteamet ved skolen består av rektor og sosialrådgiver.

Ved oversøking prioriteres søkerne slik:

– Søkere med ungdomsrett

– Søkere med voksenrett

– Søkere uten skolerett

Elevene søker skoleplass gjennom VIGO, på skolens søknadsskjema på nett etter ved direkte kontakt med skolen.

Melding om inntak av elever sendes elevens hjemfylke.

Skolen melder om behov for læreplass for elever som er tatt inn på vg2.

Avgjørelse om inntak er enkeltvedtak og kan påklages, jfr. Forvaltningslova § 2. Fylkesmannen i Agder er klageinstans. Klagen skal framsettes skriftlig til rektor innen tre uker.